U bent hier: Home - Risico's - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai
Van lawaai is sprake als het geluid harder is dan 80 dB(A). Vanaf 80 dB(A) is geluid namelijk schadelijk voor het gehoor (maximale lawaaiblootstelling naar blootstellingduur). De vuistregel is dat als u 1 m bij iemand vandaan staat en u moet uw stem verheffen om elkaar te kunnen verstaan, dan is het geluid harder dan 80 dB(A). In de bouwnijverheid wordt veel gebruikgemaakt van machines en gereedschappen die lawaai maken. Het belangrijkste gevolg van werken in lawaai is gehoorschade (lawaaidoofheid). Hoe lang het duurt voordat gehoorschade optreedt, hangt af van het geluidniveau en de duur van de blootstelling aan dat geluid.

Welke beroepen hebben te maken met lawaai?
Bijna alle beroepen in de Afbouw hebben te maken met lawaai. In onderstaande opsomming staan de beroepen die aan een gemiddeld geluidniveau van meer dan 90 dB(A) worden blootgesteld.

Blokkensteller - afbouw
Chauffeur
Opperman vloerenlegger
Plafondmonteur / monteur - afbouw
Spackspuiter
Stukadoor (traditioneel en mechanisch)
Terrazzowerker / -vloerenlegger, granitovloerenlegger
Vloerenlegger (epoxy, polyurethaan) / kunststofvloerenlegger)


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen
In de Arbowet en het Arbobesluit zijn grenswaarden voor geluid vastgesteld om werknemers te beschermen. Zie hiervoor het Arbobesluit, afdeling 3 van hoofdstuk 6, artikel 6.6 t/m 6.11.

Arbobesluit: Artikel 6.6 Definities
  • De dagelijkse blootstelling aan lawaai is gedefinieerd als het gemiddelde geluidsniveau gedurende een nominale werkdag van 8 uur, uitgedrukt in dB(A).

Arbobesluit: Artikel 6.7 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten
  • De werkgever is verplicht schadelijk geluid te inventariseren, hij moet ervoor zorgen dat dit onderdeel uitmaakt van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Arbobesluit: Artikel 6.8 Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
  • Boven de 85 dB(A) moet de werkgever bron- of collectieve maatregelen nemen om het geluidniveau te verlagen tot onder de 85 dB(A). De plaatsen waar dit niet lukt, moet hij markeren.
  • Werknemers zijn in het gemarkeerde gebied verplicht hun gehoorbescherming te dragen. Vanaf 80 dB(A) dient de werkgever passende gehoorbeschermingsmiddelen te verstrekken.

Arbobesluit: Artikel 6.9 Weekgemiddelde

  • Als de werknemer moet verblijven op een werkplek waar de dagelijkse blootstelling per werkdag aanmerkelijk verschilt, dan bedraagt de wekelijkse blootstelling, rekening houdend met de dempende werking van de gehoorbeschermers, niet meer dan 87 dB(A). De werkgever moet doeltreffende maatregelen treffen om dit risico tot een minimum te beperken.

Arbobesluit: Artikel 6.10 Audiometrisch onderzoek
  • De werkgever moet zijn werknemers in de gelegenheid stellen om ten minste eens in de vier jaar een medisch onderzoek (PAGO = Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) te ondergaan waarbij hun gehoor wordt getest.

Arbobesluit: Artikel 6.10A Maatregelen bij gehoorbeschadiging

  • Als is vastgesteld dat gehoorbeschadiging vermoedelijk door lawaai op het werk is veroorzaakt, wordt op de werkplek opnieuw een geluidsmeting uitgevoerd en worden de maatregelen ter voorkoming/beperking van blootstelling herzien. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld tussentijds opnieuw een gehooronderzoek te ondergaan.

Arbobesluit: Artikel 6.11 Voorlichting en onderricht
  • Boven 80 dB(A) moet de werkgever zijn werknemers voorlichten en zorgen dat zij over de juiste gehoorbescherming beschikken.


Meer informatie
   
   
 

Download gehele risico als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina